LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play)
Pripomienka k: čl. I bodu 12 písm. h)
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť z návrhu čl. I bod 12 písm. h)

Návrh novely zákona má za cieľ reagovať na nejasnosti ohľadom výkladu zákona a definícií.
Zároveň však zavádza aj mnoho výnimiek z povinnosti zapísať firmu do registra. Jednou z týchto
výnimiek je aj prípad fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku
v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti
verejného podniku, pričom dôvodová správa pre interpretáciu odkazuje na zákon č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý pojem "bežný obchodný styk" používa pri
definovaní výnimky zo zverejňovania zmlúv. Táto nejasná definícia pritom pri postupoch podľa
infozákona prináša v aplikačnej praxi množstvo problémov a Ministerstvo spravodlivosti ako
gestor oboch zákonov o nich nepochybne vie. Nemožno predpokladať, že nedostatočne
definovaný pojem neprinesie podobné problémy aj v navrhovanom zákone.