LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k: 5. K BODU 21 – zásadná pripomienka
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady.
Odôvodnenie: Za šikanóznu považujeme novú povinnosť oznamovať oprávnenej osobe a zapisovať do registra akúkoľvek zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, a to bez ohľadu na to, či táto zmena má alebo nemá vplyv na zmenu osoby konečného užívateľa výhod.
V praxi tak môže dôjsť k situácii, keď partner verejného sektora bude musieť do registra zapisovať aj absolútne nepodstatné zmeny vo svojej vlastníckej štruktúre, ako napr. ak akcionár partnera verejného sektora, ktorý drží jednu akciu z niekoľko stovák alebo tisícov vydaných akcií túto predá inej osobe.
Napriek tomu, že pôjde o absolútne nepodstatnú zmenu vlastníckej štruktúry bez akéhokoľvek dopadu na konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, tento bude musieť za tento úkon zaplatiť oprávnenej osobe stovky eur.
V prípade akciových spoločností so stovkami až tisíckami drobných akcionárov je objektívne nemožné nahlasovať do registra každú zmenu vo svojej akcionárskej štruktúre.
Žiadame ponechať doterajšiu úpravu notifikačnej povinnosti, t. j. povinnosť oznámiť zmeny vzniká len vtedy, ak sa mení konečný užívateľ výhod resp. osoba, ktorá sa zapisuje namiesto konečného užívateľa výhod.