LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 16
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vzhľadom na zmenu uvedenú v bode 16 odporúčame v § 4 ods. 2 slová „O fyzickej osobe“ nahradiť slovami „O fyzickej osobe - nepodnikateľovi“.
Potreba úpravy z dôvodu jednoznačnosti rozlišovania fyzickej osoby – nepodnikateľa od fyzickej osoby – podnikateľa, nakoľko pojem fyzická osoba, zahŕňa aj nepodnikateľa,
aj podnikateľa a uvedené ustanovenie by ostalo zmätočné.