LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: Všeobecná pripomienka k zákonu o RPVS
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v celom zákone konkretizovať, že práva a povinnosti vznikajú oprávnenej osobe, len ak zákon vyžaduje, aby pre partnera verejného sektora plnila povinnosti oprávnená osoba. Úpravu je potrebné prijať vzhľadom na náš návrh, aby za partnera verejného sektora musela plniť povinnosti oprávnená osoba, len ak partner verejného sektora nemá bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.