LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K § 5 ods. 1 zákona o RPVS
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme, aby zákon vyžadoval prítomnosť oprávnenej osoby (napríklad advokát, notár a iné), t. j. aby oprávnená osoba na základe písomnej dohody plnila povinnosti pre partnera verejného sektora, len ak je to objektívne opodstatnené. Podľa nášho názoru je prítomnosť oprávnenej osoby opodstatnená, len ak partner verejného sektora nemá bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. V prípadoch osôb pôsobiacich na území Slovenskej republiky neexistuje žiadny dôvod, aby partner verejného sektora nemohol konať priamo, povinnosť mať dohodu s oprávnenou osobou nemá opodstatnenie a neprináša žiadnu pridanú hodnotu, naopak ide o zbytočnú administratívnu a finančnú záťaž. Preto navrhujeme § 5 ods. 1 zákona zmeniť nasledovne:
„Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora, ktorý nemá bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť.”