LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 8
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode 8 vlastného materiálu, v poslednom odseku za slová „to neplatí, ak ide o štátnu alebo investičnú pomoc, pri poskytnutí ktorých povinnosť zápisu vzniká bez ohľadu na hodnotu plnenia“ navrhujeme vložiť odkaz na príslušné osobitné predpisy, ktoré sa týkajú merita veci. Potreba uvedenia relevantných právnych predpisov.