LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 8
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame preformulovať znenie ustanovenia. Znenie má byť jasné, stručné a zrozumiteľné po obsahovej stránke. Odporúčané znenie: Hodnota zmluvy podľa odseku 3 sa určí ako úhrn/súčet poskytovaných finančných prostriedkov alebo  hodnôt majetku , práv k majetku alebo iných majetkových práv alebo ich kombinácia z plnenia zmluvných vzťahov partnera verejného sektora.