LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme zmeniť § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS (v účinnom znení) nasledovne:

“O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,7) ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.”
Odôvodnenie:
„Riadiaca štruktúra“ je nejasný pojem, ktorý nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Pojem „vrcholový manažment“ je definovaný ďalej v zákone, preto je jeho použitie vhodnejšie.