LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 7
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V osobitnej časti dôvodovej správy k bodu 7, v časti, ktorá sa týka § 2 ods. 3 odporúčame doplniť odôvodnenie pre prax k subjektom, ktoré poberajú príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich zmluvných strán.