LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K novelizačnému bodu 23
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame slová „písm. c)“ nahradiť slovami „písm. d)“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno- technická pripomienka