LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K § 4 ods. 1 zákona o RPVS
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Považujeme za potrebné upresniť definíciu doby, počas ktorej má partner verejného sektora povinnosť byť zapísaný v  registri. Za týmto účelom navrhujeme zmeniť § 4 ods. 1 zákona nasledovne:
„Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a osoby podľa § 17. Partner verejného sektora musí byť zapísaný  registri aspoň po dobu, počas ktorej mu zo zmluvy plynie nárok na finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod, alebo počas ktorej nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod.“

Odôvodnenie:
„Trvanie zmluvy“ je neurčitý pojem, ktorý vzbudzuje mnoho otázok a potrebu vyriešiť veľa nejasností.  Z účinného znenia by sa napríklad mohlo zdať, že ide o záručnú dobu alebo dokonca o dobu až do premlčania nároku. Navrhovaná definícia nepripúšťa vo vzťahu k určeniu predmetnej doby pochybnosti.