LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K § 2 ods. 4 zákona
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť negatívnu definíciu, kto nie je partnerom verejného sektora:

„Partnerom verejného sektora nie je ani osoba, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu8), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi . To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.“

Odôvodnenie:
Vzhľadom na skutočnosť, že tieto osoby podliehajú výrazným informačným povinnostiam, ich manažérska štruktúra je dostatočne známa a nie je nevyhnutné odkrývať ju ešte aj spôsobom podľa tohto zákona.