LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k: K Čl. I bod 7 návrhu - K § 2 ods. 3 zákona
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť § 2 ods. 3 zákona tak, že sa navrhovaný finančný limit bude vzťahovať na jeden kalendárny rok.

Odôvodnenie:
Toto ustanovenie zákona spôsobuje nerovnaké posudzovanie nájomných vzťahov v závislosti od toho, či sú uzatvárané na jeden rok, na 5 rokov alebo na dobu neurčitú. Dochádza pritom k znevýhodňovaniu subjektov, ktoré majú uzatvorené s verejným sektorom dlhodobé zmluvy na dobu určitú, oproti subjektom s nájomnými zmluvami na dobu neurčitú, čo podľa nášho názoru nebolo cieľom zákonodarcu. Zároveň je potrebné podotknúť, že úhrnná všeobecná hodnota nájomnej zmluvy na dobu neurčitú môže byť samozrejme omnoho vyššia ako v prípade nájomnej zmluvy na dobu určitú; rovnako tak v prípade krátkodobých zmlúv na jeden rok, ktoré  sú  uzatvárané  opakovane  na  ten  istý  majetok.  Navrhovanou  úpravou  tak  dôjde k zrovnoprávneniu posudzovania jednotlivých partnerov verejného sektora.