LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k: materiálu ako celku
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“) priniesol hospodárskym subjektom uchádzajúcim sa o verejné zákazky neprimeranú administratívnu a ekonomickú záťaž.
Zákon nepriniesol žiadne preukázateľné zlepšenie oproti pôvodnej právnej úprave predmetnej problematiky cez register konečných užívateľov výhod. Zvýšená miera administratívnej a ekonomickej záťaže spojená s aplikáciou tohto inštitútu vyvažuje jeho "prínos" a to najmä v porovnaní s právnym stavom existujúcim pred prijatím Zákona.
Máme zato, že predchádzajúca právna úprava registra konečných užívateľov výhod cez zákon o verejnom obstarávaní, bola na účely identifikácie konečných užívateľov výhod hospodárskych subjektov úplne postačujúca a nová právna úprava v podobe zákona o registri partnerov verejného sektora nepriniesla vyššiu mieru odhaľovania nepoctivých subjektov, a teda nenaplnila hlavný účel očakávaný nie len zákonodarcom, ale aj verejnosťou.
Zásadný vplyv na mieru ekonomickej záťaže malo zavedenie inštitútu oprávnenej osoby. Aplikačná prax nepotvrdila predpokladané prínosy inštitútu oprávnenej osoby pre transparentnosť v procese identifikácie konečných užívateľov výhod. Pozitívny dopad tohto inštitútu na transparentnosť a korektnosť údajov zapisovaných o konečných užívateľoch výhod sa napriek jeden a pol ročnej aplikácii Zákona  preukázať nepodarilo. 
Zato ale aplikačná prax jednoznačne potvrdila, že si oprávnené osoby účtujú za úkony podľa Zákona neprimerane vysoké odmeny, rádovo v stovkách eur za každý úkon. A novela Zákona v tomto smere neprináša žiadnu reguláciu. Negatívne dopady Zákona súvisiace najmä s prehnanou administratívnou a finančnou náročnosťou jeho aplikácie zostávajú neriešené.
Predkladaná novela Zákona, napriek tvrdeniam predkladateľa novely, neprináša očakávané zníženie ekonomickej a administratívnej záťaže, ako aj zníženie prehnanej prísnosti Zákona.
Naopak, napriek tvrdeniam predkladateľa novely Zákona o znižovaní administratívnej záťaže, tento v novele predkladá napr.:
• návrh na rozšírenie rozsahu zapisovaných údajov do registra partnerov verejného sektora
• novú povinnosť oznamovať oprávnenej osobe a zapisovať do registra akúkoľvek zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a to bez ohľadu na to, či táto zmena má alebo nemá vplyv na zmenu osoby konečného užívateľa výhod.
• novú povinnosť zapisovať do registra partnerov verejného sektora aj organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby.
Je zrejmé, že doplnenie ďalších údajov do registra pritom oprávnené osoby neurobia zadarmo. Prax jednoznačne preukázala, že v prípade výšky poplatkov za úkony oprávnených osôb v súvislosti so zabezpečovaním povinností vyplývajúcich partnerom verejného sektora zo Zákona regulačná sila trhu a konkurenčného boja nefunguje. 
Návrh novely Zákona tak rozširuje okruh úkonov, za ktoré si môžu oprávnené osoby účtovať nemalé sumy, a to s následným neodôvodneným dopadom na hospodárske subjekty.
Predkladaná novela Zákona zároveň neodstraňuje nespravodlivý charakter samotného Zákona. Elementárnym nedostatkom v spravodlivom uplatňovaní zákona o RPVS je skutočnosť, že Zákon nerozlišuje medzi úmyselným a neúmyselným porušením Zákona. Zákon tak za nepravdivý údaj považuje aj údaj, ktorý bol chybne uvedený v dôsledku napr. administratívneho pochybenia.
Zákon pritom neumožňuje registrujúcemu orgánu využiť správnu úvahu a nedáva mu tak inú možnosť, ako prehlásiť poskytnuté údaje (hoc postihnuté administratívnym pochybením) za nepravdivé (nezodpovedajúce skutočnosti) a rozhodnúť v zmysle § 12 ods. 7 Zákona o výmaze partnera verejného sektora z registra a zároveň mu uložiť v zmysle § 13 ods. 1 Zákona vysokú pokutu. Ide napr. o prípad, ak partner verejného sektora uvedie vo vzťahu ku konečnému užívateľovi výhod napr. nesprávne číslo ulice v adrese jeho trvalého pobytu.
Podľa Zákona ide o nepravdivý údaj a registrujúci orgán nie je oprávnený túto skutočnosť objektívne vyhodnotiť, ale musí v súlade s § 12 ods. 7 Zákona rozhodnúť o výmaze partnera verejného sektora z registra (teda ho ekonomicky zlikviduje) a zároveň v zmysle § 13 ods. 1 Zákona uložiť partnerovi verejného sektora pokutu.
Predkladateľ pri príprave Zákona, ako aj jeho novely, zjavne dostatočne neskúmal jeho dopady na reálny život, keď ustanovenia Zákona formuloval tak, že aj drobné pochybenie v uvádzaných údajoch, resp. neoznámenie zmeny aj absolútne nepodstatných údajov, vedie k ekonomickej likvidácii partnera verejného sektora a teda aj pracovných miest vytvorených týmto partnerom verejného sektora. 
V prípade veľkých spoločností, tak môže aj drobné formálne pochybenie viesť k likvidácii stoviek pracovných miest s drastickým sociálnym dopadom, na životnú úroveň stoviek rodín ekonomicky závislých na partnerovi verejného sektora. 
Máme za to, že nami v ďalšom uvádzané zásadné pripomienky nielen, že nenarušujú ale naopak podtrhujú účel Zákona sledovaný predkladateľom.
ZSPS bude zásadne presadzovať zrušenie inštitútu oprávnenej osoby, ako inštitútu zbytočne zvyšujúceho byrokratickú a ekonomickú záťaž uchádzačov v procese verejného obstarávania a zároveň inštitútu úplne nadbytočného a taktiež aby presadzoval zmiernenie prísnosti Zákona a zapracovanie možnosti odvolania sa proti rozhodnutiu súdu o výmaze z registra ako aj proti rozhodnutiu o uložení pokuty.