LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Zákon nijakým spôsobom nerieši situáciu, ak by sa žiadateľ neregistroval a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Žiadateľ si môže nárokovať na poskytnutie platieb, ak splnil podmienky na poskytnutie platieb v zmysle platnej právnej úpravy. Ak žiadateľ disponuje právoplatným rozhodnutím, správny orgán môže byť žalovaný z dôvodu nečinnosti. Uvedené by sa priečilo základným princípom právneho štátu. Zároveň PPA je povinná vydať rozhodnutie v merite veci, nemôže vo veci nekonať. Konanie o žiadosti nemôže byť zároveň zastavené, keďže nie je na to legislatívny dôvod. Ak toto zákon nijakým spôsobom nevyrieši, PPA bude povinná žiadateľovi platbu vyplatiť.