LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bodu 8
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s čl. I bodom 8: V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „(4) Hodnota zmluvy podľa odseku 3 sa určí ako úhrn na jej základe partnerovi verejného sektora poskytovaných finančných prostriedkov alebo  hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv alebo ich kombinácia. Na účely určenia hodnoty zmluvy platí, že
l) zmluvné alebo zákonné sankcie sa nezohľadňujú,
Odôvodnenie: Zásadná pripomienka, ktorá v minulosti už bola komunikovaná s Ministerstvom spravodlivosti SR:
Z uvedeného je zrejmé, že žiadateľ, aj keď nebude mať poskytnutú žiadnu platbu v dôsledku nesplnenia podmienok, bude povinný sa registrovať. Uvedené považujeme za neprimeranú finančnú záťaž na žiadateľov, ktorá je zároveň v prípade žiadateľov o platby financovaných z EPZF neoprávnenou podmienkou v zmysle legislatívy EÚ.