LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I bod 6
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s novelizačným bodom 6:  "V § 2 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
e) zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.“. Odôvodnenie: 
Zásadná pripomienka, ktorá v minulosti už bola komunikovaná s Ministerstvom spravodlivosti SR:
Za predpokladu, že by sa do zákona dostalo EPZF, platby z fondov EPZV sa neposkytujú zmluvou. Žiadatelia sú účastníkom konania o priame podpory a o ich žiadosti vydáva PPA rozhodnutie, ktorým schváli alebo neschváli poskytnutie platieb.