LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: bodu 2
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme so znením bodu 2 v čl. I vlastného materiálu, týkajúcom sa § 2 ods. 1 písm. a). Minimálne je potrebné ponechať slová „štrukturálnych a investičných“. Odôvodnenie: 
Spornosť pri poskytovaní prostriedkov prijímateľom z EPZF bola v tom, že v zmysle čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 sa EPZF vykonáva v rámci spoločného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Zápis do registra by sa dal považovať za rozšírenie povinností žiadateľov na získanie platieb, ktorá nie je notifikovaná Európskou Komisiou a teda nie je oprávnená požiadavka štátu zaviazať žiadateľov, aby sa registrovali v registri.  Zapracovaním takejto povinnosti do národnej legislatívy by došlo k porušeniu zásad európskeho práva, čo by mohlo mať ďaleko vážnejší dopad na SR. Ako zásadný problém vnímame rozpor ustanovení zákona s legislatívou EÚ vo vzťahu k priamym platbám. Je potrebné zdôrazniť, že v zmysle platnej legislatívy EÚ, predovšetkým nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, čl. 36 ods. 2, MPRV SR, ani platobná agentúra, nie sú oprávnené stanovovať ďalšie, resp. iné podmienky oprávnenosti na poskytnutie priamych platieb ako tie, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že v tejto súvislosti Európska komisia (EK) už niekoľkokrát poskytla stanovisko v tomto zmysle. V zmysle vyššie uvedeného nie je možné zavedenie novej podmienky oprávnenosti na poskytovanie priamych platieb a zároveň neprichádza do úvahy ich neposkytnutie na základe ďalších stanovených podmienok.
Zásadná pripomienka sa zároveň vzťahuje k poskytovaniu prechodných vnútroštátnych platieb, ktoré sú plne financované zo štátneho rozpočtu, ale finančné prostriedky slúžia ako tzv. „národné doplatky“ k priamym platbám financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, pričom podmienky oprávnenosti je potrebné aplikovať tak, ako ich EK schválila Slovenskej republike rozhodnutím z roku 2013, ktoré presne určuje podmienky oprávnenosti, za splnenia ktorých sú žiadatelia oprávnení na poskytnutie prechodných vnútroštátnych priamych platieb. Odbor priamych platieb a správnych činností poukazuje na skutočnosť, že na základe stanoviska EK vo vzťahu
k prechodnej vnútroštátnej pomoci, hoci je plne financovaná zo štátneho rozpočtu, musí byť poskytovaná s ohľadom na príslušné pravidlá EÚ. Podmienky poskytovania prechodných vnútroštátnych platieb musia byť totožné s tými, ktoré sú oprávnené na poskytovanie týchto platieb od roku 2013 (článok 37 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013). Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné zavedenie novej podmienky oprávnenosti na poskytovanie prechodných vnútroštátnych platieb. Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie prechodných vnútroštátnych platieb je potrebné realizovať tak, ako to bolo schválené EK rozhodnutím z roku 2013 adresovaným Slovenskej republike, ktoré presne určuje podmienky oprávnenosti, za splnenia ktorých sú žiadatelia oprávnení
na poskytnutie prechodných vnútroštátnych platieb.
Predmetná zásadná pripomienka bola už v minulosti komunikovaná s Ministerstvom spravodlivosti SR.