LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: novele vo všeobecnosti
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodovej správy vyplýva, že jedným z primárnych podnetov na novelizovanie pôvodného textu právnej úpravy je aj reakcia predkladateľa na podnety, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe počas účinnosti zákona. V tejto súvislosti máme za to, že navrhovaná novela sa nedotkla niektorých oblastí, ktoré by v kontexte aplikačnej praxe bolo potrebné zákonne upraviť a ktoré boli predmetom často kladených otázok. Ide o typy zmlúv ( §2 ods. 1 písm. e) ), u ktorých môže dochádzať k rôznej interpretácii zákona vo vzťahu k určovaniu hodnoty zmluvy a to: 
a) pri  urovnaní 
b) pri započítaní pohľadávok,
c) pri postúpení pohľadávok na tretie osoby,
d) pri zriadení záložného práva