LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. VII
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 6a ods. 3 navrhujeme nahradiť pojem „rodinnými príslušníkmi“ pojmom „blízkymi osobami“, alebo pojem „rodinnými príslušníkmi“ bližšie definovať.

Odôvodnenie: Nejde o zákonom definovaný pojem. Analogické použitie definície zo Zákonníka práce (§ 40 ods. 5) alebo Trestného zákona (§65 ods. 3) zrejme nie je namieste