LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. VII
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 6a ods. 3 navrhujeme vypustiť slová „v zhode alebo“

Odôvodnenie: Zákon používa dva odlišné pojmy: konanie „v zhode“ a konanie „spoločným postupom“. Keďže ide o dva pojmy, možno predpokladať, že majú rôzny význam. Je potom mätúce, ak návrh novely zákona zavádza tú istú (vysvetľujúcu) vyvrátiteľnú domnienku pre obidva tieto pojmy. V prípade konania v zhode existuje výkladová pomôcka v ust. §66b Obchodného zákonníka, ktoré tento pojem definuje. V prípade konania spoločným postupom takáto pomôcka chýbala. Preto by sa tieto ustanovenia mali týkať iba konania spoločným postupom, čomu zodpovedá aj znenie dôvodovej správy.