LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 41.
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 19 navrhujeme znenie písm. c) nasledovne: „; vzťahom, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby podľa tohto písmena, nie je vzťah pri výkone jej činnosti podľa osobitných predpisov13a)“

Odôvodnenie: Účelom úpravy podľa dôvodovej správy je „explicitne ustanoviť, že vzťah medzi klientom ... a advokátom ... nie je prekážkou pre výkon činnosti oprávnenej osoby“. Takáto úprava však tento účel nenapĺňa, a to z nasledovných dôvodov: 

Písmeno c) obsahuje: 
generálny zákaz v podobe „vzťahu oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť“ a 

dva demonštratívne príklady takého vzťahu v podobe: 

personálneho prepojenia (typickým príkladom je vykonávanie funkcie v orgánoch dvoch právnických osôb tými istými fyzickými osobami) a 

majetkového prepojenia (typickým príkladom je majetkový podiel na podnikaní jednej právnickej osoby druhou osobou) s partnerom verejného sektora.

Ak bola aj nejaká pochybnosť ohľadom toho, či vzťah advokáta a klienta je vzťahom zakázaným podľa písm. c), táto pochybnosť sa určite netýkala žiadneho z uvedených dvoch demonštratívnych príkladov, ale skôr generálneho zákazu ako takého. Ak teda teraz povieme, že tento vzťah nespadá pod žiadny z demonštratívnych príkladov, nijako tým neodstránime pretrvávajúcu pochybnosť, či ho nemožno považovať za porušenie generálneho zákazu. Objasňujúca formulácia na konci písmena by sa preto mala týkať práve generálneho zákazu. Navyše by nemala rozlišovať, či ide o vzťah advokáta s partnerom verejného sektora alebo s členom jeho orgánov, v obidvoch týchto prípadoch by mal byť tento vzťah vylúčený z písm. c) už svojou povahou (že nejde o závislú činnosť).