LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 28.
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 11 ods. 8 navrhujeme nahradiť spojenie „odseku 3“ spojením „odseku 4“
Odôvodnenie: Odsek 3 upravuje výnimku z povinnosti overenia identifikácie. Odkaz má byť ale na úpravu dobrovoľného overenia identifikácie, ktorá je obsiahnutá v odseku 4