LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 27.
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 11 navrhujeme znenie ods. 7 nasledovne: „Verifikačný dokument nesmie obsahovať údaje, ktoré sú súčasťou neverejnej časti registra podľa § 4 ods. 2 písm. d).“

Odôvodnenie: Z legislatívno-technického hľadiska je použitie znaku „/“ v navrhovanom znení neprijateľné. Nie je zrejmé, čo sa týmto znakom myslí. Pojem „všeobecne použiteľný identifikátor“ je vo svetle znenia § 4 ods. 2 písm. d) nadbytočný.