LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 21.
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 9 ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „alebo k akejkoľvek zmene vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora bez ohľadu na zmenu osoby konečného užívateľa výhod“

Odôvodnenie: Oznamovanie každej zmeny vlastníckej alebo riadiacej štruktúry  partnera verejného sektora, bude v mnohých prípadoch nepraktické a administratívne veľmi náročné najmä s ohľadom na fakt, že k zmene konečného užívateľa výhod nedochádza.  Narážame tu aj na problém, že pojmy „vlastnícka štruktúra“ a „riadiaca štruktúra“ nie sú v zákone definované, a tým je vytvorený priestor pre rôzny výklad daných pojmov. Navyše, úprava oznamovania zmeny vlastníckej štruktúry, ako aj riadiacej štruktúry je nedostatočná, keďže nie je jasné, čo má oprávnená osoba registrujúcemu orgánu vlastne predložiť (verifikačný dokument dokladá iba k návrhu na zápis, ktorý sa však pri zmene vlastníckej štruktúry bez dopadu na konečného užívateľa výhod nepodáva, nie je jednotná prax, či v rámci riadiacej štruktúry stačí vo verifikačnom dokumente uviesť iba názvy jednotlivých pozícií alebo aj ich obsadenie konkrétnymi osobami, ani ako má registrujúci orgán s oznámením naložiť.