LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 15.
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V § 4 ods. 2 písmeno d) znie: „d) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, druh a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;7) a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod;5) dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti sú súčasťou neverejnej časti registra.“.

Odôvodnenie: Z dôvodu ochrany osobných údajov navrhujeme, aby aj dátum narodenia bol súčasťou neverejnej časti registra.