LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 8.
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 2 ods. 4 písm. j) sa vypúšťajú slová: „; ak nie je predpokladaný alebo určiteľný žiadny rámec prijímaných hodnôt, má sa za to, že hodnota zmluvy prekračuje hodnotu podľa  odseku 2“.

Odôvodnenie: Postačujúca je podľa nášho názoru zásada podľa písmena m). V prípade, ak by popri sebe platili zásady podľa dikcie písmena j) za bodkočiarkou a písmena m), mohlo by dôjsť k ich vzájomnému konfliktu. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.