LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame spresniť, od akého dátumu sa navrhuje účinnosť zákona. Odôvodnenie: V predkladacej správe sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2019, a to s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, ako aj s ohľadom na potreby úpravy informačného systému registra partnerov verejného sektora vyvolané zmenou zákonnej úpravy. Avšak v dôvodovej správe a v návrhu zákona sa navrhuje účinnosť právnej úpravy od 1. novembra 2018, a to s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu. Z uvedeného nie je zrejmé,
či sa účinnosť zákona navrhuje od 1. januára 2019 alebo od 1. novembra 2018.