LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 8.
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
§ 2 ods. 4. písm. a) navrhujeme vypustiť. Ostatné písmená navrhujeme premenovať. Alternatívne navrhujeme, aby v §2 ods. 4. písm. a) znelo: „a) všetky hodnoty plnenia sa použijú vrátane dane z pridanej hodnoty, ak sa táto vykazuje,“

Odôvodnenie: Podľa nášho názoru, je pre posudzovanie hodnoty zmluvy relevantná skutočne uhradená suma a len táto by mala byť podkladom na posudzovanie hodnoty zmluvy. V dôvodovej správe k bodu 7 je uvedené, že “Výška finančných limitov pri jednorazovom a opakujúcom sa (čiastkovom) plnení zostáva v oboch prípadoch zachovaná.“. Tento úmysel nebude naplnený v prípade, ak sa do hodnoty plnenia nebude započítavať daň z pridanej hodnoty.