LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k: K Čl. I bodu 7.
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 2 ods. 3 sa na koniec pripájajú slová „v kalendárnom roku“.

Odôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že bolo úmyslom predkladateľa zachovať výšku finančných limitov pri jednorazovom a opakujúcom sa (čiastkovom) plnení. K naplneniu tohto zámeru je potrebné, aby aj formulácia výšky finančných limitov v navrhovanom znení zákona ostala bezo zmeny tak, ako je to v súčasnosti účinnom znení zákona č. 315/2016 Z. z. . Zároveň platí, že v spojení s navrhovaným § 2 ods. 4 písm. e) a g) by mohlo dôjsť k reálnemu podstatnému zníženiu finančného limitu (pri rámcových zmluvách a zmluvách na dobu neurčitú) pod predkladateľom navrhovanú hranicu opakujúceho sa plnenia 250.000,- EUR a tým aj k neúmernému rozšíreniu počtu subjektov, napríklad ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí tento (oproti súčasnému stavu) znížený limit prekročia a tým budú vystavení zbytočnej a neodôvodnenej administratívnej záťaži.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.