LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. S odkazom na znenie predkladacej správy navrhujeme, aby účinnosť predkladanej novely zákona bola stanovená od 1.1.2019.

Odôvodnenie: Zmeny vyvolané navrhovanou zákonnou úpravou budú mať také dopady, ktoré si zo strany zdravotnej poisťovne vyžiadajú zmeny informačných systémov, ktorých vykonanie si vyžiada dlhšie časové obdobie.