LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I, bod 12 návrhu zákona (k § 2 ods. 5 písm. h))
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Podľa navrhovaného ustanovenia sa za partnera verejného sektora nepovažuje ani fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku. 
Rozumieme zámeru, ktorý chce predkladateľ navrhovanou právnou úpravou dosiahnuť, avšak uvedené ustanovenie sa javí s ohľadom na cieľ ako vágne a potenciálne zneužiteľné. Naviac v iných navrhovaných ustanoveniach (§ 2 ods. 2 a 3) sa stanovuje horná hranica hodnoty finančných operácií, pod ktorú sa osoby uzatvárajúce zmluvy so štátom (resp. s inou osobou verejného sektora) nebudú považovať za partnerov verejného sektora. 
Odporúčame operácie, pri ktorých sa tieto osoby nebudú považovať za partnerov verejného sektora s ohľadom na vyššie uvedené viac špecifikovať