LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 6 návrhu zákona (k § 2 ods. 1 písm. d))
Dátum vytvorenia: 27.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Úrad podporuje rozšírenie definície oprávnenej osoby aj na osoby, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky majú umiestnený podnik alebo organizačnú zložku (teda nemusia mať na území Slovenskej republiky sídlo, alebo miesto podnikania). 
 Stále však platí, že partneri sa inak ako prostredníctvom oprávnenej osoby nebudú môcť registrovať. V tomto zmysle právna úprava, ktorá ako oprávnené osoby vymedzuje iba určitý okruh osôb  predstavuje určitú bariéru.  Z tohto dôvodu úrad odporúča predkladateľovi zvážiť možnosť rozšíriť okruh subjektov, na základe určenia vopred vymedzených kritérií, ktoré by kvalitatívne určili daný okruh subjektov a zabezpečili aj dostupnosť k registru.