LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Pripomienky k jednotlivým častiam návrhu nariadenia

1. Vzhľadom na skutočnosť, že v žiadnej časti návrhu nariadenia sa neuvádzajú podmienky týkajúce sa kreditnej kvality podkladových aktív použitých pri sekuritizácii, bolo by vhodné aspoň rámcovo uviesť minimálne zastúpenie podkladových aktív podľa ratingového hodnotenia (ako príklad viac ako 70% použitých aktív musí mať lepšie ratingové hodnotenie ako A-). Týmto spôsobom by sa zabezpečilo lepšie ratingové hodnotenie nadriadenej tranže. V inom prípade budú tieto aktíva hodnotené horšie ako väčšina jednotlivých štátnych dlhopisov, čo zníži ich atraktivitu na trhu. Táto pripomienka môže byť zapracovaná formou dodatočného článku alebo rozšírením článku 4. V článku 4 by tiež bolo vhodné definovať minimálny počet štátov, zastúpených v emisiách SBBS. Pri možnom vylúčení veľkého počtu krajín sa stráca zmysel diverzifikácie rizika formou zaradenia štátnych dlhopisov z iných krajín eurozóny.

2. V oboch jazykových verziách návrhu nariadenia je potrebné upraviť číslovanie kapitol, vzhľadom na to, že v návrhu rozhodnutia je uvedená kapitola 4 (Dohľad nad produktmi, Vykonávacie právomoci a záverečné ustanovenia) dvakrát.

3. Odporúčame presnejšie špecifikovať kapitolu 4 Vykonávacie právomoci a záverečné ustanovenia (Implementing powers and final provisions) návrhu nariadenia.
Odôvodnenie: 
Z uvedených formulácií nie je jednoznačné, či rovnaké rizikové hodnotenie a dodržiavanie ukazovateľov kapitálovej primeranosti, aké je používané pri jednotlivých štátnych dlhopisoch, sa bude uplatňovať iba pri nadriadenej tranži SBSS alebo to bude platné na celkovú emisiu SBBS. Vzhľadom na sekuritizovanú podstatu SBBS aktív nie je vhodné urobiť celkovú emisiu SBBS ako ekvivalent k jednotlivým štátnym dlhopisom. Maximálne bude možné akceptovať ekvivalentnosť nadriadenej tranže a jednotlivých štátnych dlhopisov.