LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
III. Pripomienky k bodu 13. (pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu)
1. Z dôvodu nevyhnutnosti zaujatia obozretnejšieho prístupu k návrhu nariadenia navrhujeme prvý odsek preformulovať takto: „Slovenská republika súhlasí s potrebou zmierniť prepojenie bankového sektora a štátov a takisto aj s potrebou dostatočného objemu vysoko kvalitných aktív. Aktuálny návrh nariadenia o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (SBBS) má viaceré nedostatky a preto by mal byť vo všeobecnosti zaujatý opatrný prístup k predloženému návrhu nariadenia a taktiež aj v rámci diskusií o ňom.“

2. Druhý odsek navrhujeme preformulovať takto: „Slovenská republika bude v rámci písomných a ústnych pripomienok v rámci rokovaní o uvedenom návrhu nariadenia presadzovať takú formuláciu ustanovení, ktoré prispejú k jednoduchej a správnej aplikácii daného nariadenia, eliminácii súvisiacej administratívnej a vykazovacej záťaže, a vytvoreniu efektívneho trhu s SBBS nástrojmi pri zachovaní adekvátnej ochrany investorov, a to v kontexte správneho fungovania kapitálových trhov a finančnej stability.“ 
Odôvodnenie: 
Doplnenie slova „správnej“ vo vzťahu k aplikácii nariadenia zdôrazňuje skutočnosť, že ustanovenia nariadenia majú byť formulované jasne a zrozumiteľne.