LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
II. Pripomienky k bodu 12. (stanovisko Slovenskej republiky)
1. Znenie druhej vety druhého odseku navrhujeme preformulovať takto: „Diverzifikáciu bankových portfólií preto považujeme za dôležitú, avšak z hľadiska praktickej aplikácie tohto nariadenia bude rozhodujúci postoj investorov (či sú ochotní nakupovať SBBS nástroje, ktorých rizikovosť bude určite o niečo vyššia než rizikovosť vybraných štátnych dlhopisov v podkladovom portfóliu SBBS).“
Odôvodnenie: 
Slovo „rozhodujúci“ navrhujeme doplniť z dôvodu dotvorenia významu vety a pôvodné slovné spojenie „portfólia podkladových štátnych dlhopisov“ navrhujeme preformulovať z dôvodu zvýšenia vypovedacej hodnoty vety.

2. Znenie poslednej vety tretieho odseku navrhujeme preformulovať takto: „SBBS by mali byť úplne prevoditeľné“.
Odôvodnenie: 
Veľkosť senior tranže je vymedzená v článku 6 ods. 1.