LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
I. Pripomienky k bodu 12. (analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu)
1. Článok 4 – nestotožňujeme sa s návrhom stanoviska. Východisková váha určená v ods. 2 predstavuje základný mechanizmus zachovania homogenity SBBS.

2. Článok 6 – nestotožňujeme sa s návrhom stanoviska. Článok 4 ods. 2 ustanovuje, že účelovo vytvorené subjekty (SPE) sa môžu odkloniť od nominálnej hodnoty štátnych dlhopisov každého členského štátu EÚ, ktorá je daná východiskovou váhou, maximálne o 5%. Táto skutočnosť zabezpečuje homogenitu SBBS.

3. Článok 11 – upozorňujeme na chybnú citáciu obsiahnutú v stanovisku. Odsek 1 určuje, že predmetné informácie sa sprístupnia najneskôr jeden mesiac po dátume splatnosti platby úrokov SBBS, nie „pred“, ako je uvedené v stanovisku. Po zapracovaní tejto pripomienky súhlasíme so stanoviskom.

4. Článok 12 – súhlasíme, že by bolo vhodné definíciou vymedziť osoby v postavení „prevodcu“ a „nadobúdateľa“. Upozorňujeme na skutočnosť, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402 z 12. decembra 2017, ktorým sa stanovuje všeobecný rámec pre sekuritizáciu a vytvára sa osobitný rámec pre jednoduchú, transparentnú a štandardizovanú sekuritizáciu, a ktorým sa menia smernice 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ a nariadenia (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017) nie je priamo súvisiacim právnym aktom s predkladaným návrhom nariadenia.

5. Články 13 a 14 – súhlasíme s pripomienkou, že výkon dohľadu nad SPE by mal byť doplnený o výkon dohľadu nad SBBS. V tejto súvislosti však Národná banka Slovenska zastáva názor, že dohľad nad SPE a emitovanými SBBS má vykonávať orgán ESMA, a to najmä z dôvodu potenciálneho významu SBBS pre celý bankový trh EÚ. Dôkazom skutočnosti, že výkon funkcie dohľadu nad SPE a SBBS by mal uskutočňovaný orgánom ESMA, je obsiahnutý v bod 1.5. časti 1 Legislatívneho finančného výkazu návrhu nariadenia.

6. Články 15, 16 až 18 a článok 20 – nestotožňujeme sa s návrhom stanoviska z dôvodu uvedenom v pripomienke k článkom 13 a 14 a máme za to, že určovanie nápravných opatrení a správnych sankcií by malo byť v kompetencii orgánu ESMA.