LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 16.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Všeobecne k návrhu stanoviska
V návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (ďalej tiež len „návrh nariadenia“) sa navrhuje umožniť sekuritizáciu štátnych dlhopisov a vytvoriť tak nový typ dlhopisov (Sovereign bond-backed securities – SBBS), ktoré by mali zabezpečiť dostupnosť dostatočného objemu vysoko kvalitných a likvidných aktív. Tieto aktíva by mali mať rovnaké regulatórne zaobchádzanie, ako štátne dlhopisy v súčasnosti.

Vysoká kvalita by sa mala zaručiť tým, že sa budú tvoriť tri typy tranží SBBS – senior, mezzanine a podriadené (junior), pričom podriadené (junior) tranže by mali znášať ako prvé straty (teda štandardným spôsobom čo sa týka sekuritizácie). Tým by sa malo docieliť, že senior tranža (približne v podiele 70 % celkových emitovaných SBBS) bude vysoko kvalitná a vysoko oceňovaná (ratovaná). V tomto prípade sa ale v návrhu nariadenia uvádza len pomerne malý podiel nutnej podriadenej (junior) tranže na úrovni 2 %. Návrh nariadenia však neurčuje rozpätie prípustných ratingových hodnotení pre jednotlivé tranže, čo môže predstavovať značnú prekážku pri investičnom rozhodovaní subjektov nadobúdajúcich SBBS. Cieľom vytvorenia SBBS je diverzifikácia suverénneho rizika v portfóliách bánk a prerušenie nadmerného prepojenia štátov s domácimi bankovými sektormi.
Aj keď súhlasíme s potrebou zmierniť prepojenie bankového sektora a štátov a takisto aj s potrebou dostatočného objemu vysoko kvalitných aktív, aktuálny návrh vytvorenia sekuritizovaných dlhopisov má viaceré nedostatky a preto navrhujeme opatrný prístup k návrhu nariadenia vo všeobecnosti, ako aj v rámci diskusií. Všeobecná kritika návrhu nariadenia sa týka skutočnosti, že tento koncept je príliš teoretický, jeho praktická realizácia je náročná a otázna a samotný návrh na vytvorenie tohto druhu dlhopisov bol doteraz vnímaný skôr ako akademický. Navyše o koncepte SBBS vyjadrili svoje pochybnosti už niekoľkokrát aj agentúry pre riadenie dlhu a likvidity jednotlivých členských štátov EÚ, keďže tento koncept si bude žiadať emisiu štátnych dlhopisov približne v rovnakom čase a v rovnakej maturite. Tento fakt môže mať výrazný vplyv na dopyt a na likviditu trhu so štátnymi dlhopismi.

Existuje aj riziko, že pomocou tohto konceptu budú môcť členské štáty EÚ emitovať štátne dlhopisy s nižším požadovaným výnosom (keďže až 70 % emisie SBBS bude vnímané ako bezpečné). Toto však znamená riziko možnosti vyššieho zadlženia sa jednotlivých členských štátov EÚ v dobrých časoch a ťažkosti emitovať štátne dlhopisy pre všetky krajiny v časoch zvýšeného stresu. Kritikou aktuálneho návrhu môže byť aj nízky požadovaný podiel podriadenej (junior) tranže, pričom práve táto tranža by mala slúžiť na absorpciu strát a na zabezpečenie vysokej kvality ostatných tranží. Navyše, navrhuje sa rovnako benevolentné regulatórne zaobchádzanie v prípade všetkých tranží. Existuje viacero návrhov, ktoré cielia tvorbu európskych vysoko kvalitných dlhopisov, tzv. „European safe assets“. Kritika jednotlivých návrhov, medzi nimi aj SBBS, bola spracovaná aj Ministerstvom financií Slovenskej republiky a je verejne dostupná na stránke: http://www.finance.gov.sk/en/Default.aspx?CatID=751.