LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 14.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 12., 2. odseku, poslednej vete navrhujeme doplniť slová „Diverzifikáciu bankových portfólií preto považujeme za dôležitú, avšak z hľadiska praktickej aplikácie tohto nariadenia bude postoj investorov (či sú ochotní nakupovať SBBS nástroje, ktorých rizikovosť bude určite o niečo vyššia než rizikovosť portfólia podkladových štátnych dlhopisov).“, nakoľko z textu nie je jasné, aký postoj investorov sa očakáva.