LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 14.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 13., 2. odseku navrhujeme vypustiť čiarku v zlučovacom súvetí a upraviť slovosled : „...eliminácii súvisiacej administratívnej a vykazovacej záťaže a vytvoreniu efektívneho trhu s nástrojmi SBBS...“.