LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 14.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 11., písm. b) - k zásade subsidiarity, 2. odseku, tretej vete navrhujeme pozmeniť text preložený z anglického jazyka : „Okrem toho, ak sa všetci investori zamerajú na rovnaký nástroj, zákonodarcovia na úrovni jednotlivých členských štátov by nakoniec súperili v tom, aby ponúkli čo najpriaznivejšie regulačné podmienky.“