LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 14.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V predkladacej správe, 3. odseku, poslednej vete navrhujeme doplniť čiarku pred spojku „ako“ oddeľujúcu vedľajšiu vetu: „...ktorý by mal vykazovať likviditu podobnú, ako majú štátne dlhopisy“.