LP/2018/558 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ........... č. 07045-xx/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 17.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zároveň žiadam vzhľadom na to, že v

a) doložke vplyvov bode 5 sa uvádza potreba zvýšiť ceny transfúznych liekov o 5 %,  uviesť presný spôsob výpočtu navýšenia práve o 5 %, z ktorého bude zrejmé, prečo nejde o menej alebo o viac ako 5 %,
b) analýze vplyvov sa uvádza suma výdavkov verejnej správy na roky 2018 až 2020, uviesť presný výpočet každej sumy,
c) analýze vplyvov sa uvádza suma príjmov verejnej správy (poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) za roky 2018 až 2020, uviesť presný výpočet každej sumy a pritom zohľadniť, že 
ca) príjem verejných poskytovateľov je v súčasnosti rátaný ako 85 % podiel výdavkov verejnej správy, čo je podiel počtu verejných poskytovateľov z celkového počtu poskytovateľov; je potrebné rozdeliť výdavky podľa podielu poskytovateľov na nákladoch, nie podľa podielu ich počtu, 
cb) príjmy verejných poskytovateľov nezohľadňujú zvýšené náklady poskytovateľov pri transfúznych liekoch; je potrebné prepočítať čistý príjem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po odpočítaní ich nákladov.