LP/2018/558 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ........... č. 07045-xx/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 17.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z doložky vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) vyplýva pozitívny vplyv a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý bude rozpočtovo zabezpečený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) bode 2.1 tabuľke č. 1 riadku Financovanie zabezpečené v rozpočte sa uvádza saldo príjmov a výdavkov, správne by sa malo uvádzať financovanie len za oblasť výdavkov. V tejto súvislosti je potrebné jednoznačne uviesť, či celá suma 1 382 000 eur bude v rokoch 2019 až 2021 krytá z rozpočtu verejného zdravotného poistenia.