LP/2018/551 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K čl. I § 6 a 7
Dátum vytvorenia: 07.08.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Nesúhlasíme s návrhom zákona, ktorý predpokladá zníženie miery vyučovacej povinnosti vychovávateľov zo súčasných 27 na 25 hodín týždenne.
Odôvodnenie:
Všetci PZ majú rovnakú dĺžku týždenného pracovného času 37,5 hodiny. Tento týždenný pracovný čas sa podľa zákona skladá z miery vyučovacej povinnosti a času, v ktorom PZ vykonáva ostatné činnosti spojené s výkonom práce PZ.  Rozsah miery vyučovacej povinnosti sa určoval podľa náročnosti práce ale aj podľa rozsahu práce, ktoré musí PZ uskutočniť, aby mohol priamu výchovno-vzdelávaciu prácu uskutočniť kvalitne. Keďže u učiteľov je tento rozsah postavený na samotnej príprave na vyučovania, príprava a oprava písomných prác.... bola táto miera na príklad u učiteľ ZŠ nastavená na 23 hodín týždenne a teda 14,5 hod. má na vykonanie ostatných prác. U vychovávateľa takáto náročnosť nie je a preto bol týždenný základný úväzok nastavený na 27 hodín týždenne a teda na ostatné činnosti má 10,5 hod. Znížením miery výchovnej práce na 25 sa priblíži k miere vyučovacej povinnosti učiteľa, pričom nenastali také zmeny, ktoré by vyžadovali zvýšený objem hodín na zabezpečenie jeho priamej výchovnej práce. Nehovoriac o tom, že návrh vykonávacieho predpisu umožňuje vychovávateľovi znížiť základný úväzok ešte o dve hodiny, teda na 23 hodín, čo je presne základný úväzok učiteľa. Navrhovaná zmena negarantuje zvýšenie kvality výchovy, ale zvyšuje personálnu a finančnú náročnosť zabezpečovania procesu, čo pri už klesaní počtu žiakov je nelogický krok.