LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V riadnom predbežnom stanovisku k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov navrhujeme v bode 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) explicitne uviesť, že „SR vo všeobecnosti víta a podporuje cieľ obsiahnutý v návrhu EK k budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 zamerať sa na výsledky a tak podporiť modernizáciu a udržateľnosť, ako aj hospodársku, sociálnu, environmentálnu a klimatickú udržateľnosť poľnohospodárskych, lesníckych a vidieckych oblastí“. MŽP SR považuje za potrebné vyjadriť všeobecné stanovisko SR v riadnom predbežnom stanovisku – vyjednávacej pozícii k tak dôležitému elementu akým sú výzvy, ciele a orientačné vyhliadky budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky SR po roku 2020 stanovené v Oznámení Komisie zmienenom vo vecnej analýze návrhu (bod 10).