LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 87 - Ako je spomenuté aj dokumente, v súčasnosti nie je možné odhadnúť presné vplyvy na jednotlivé špecifické oblasti a potenciálny negatívny vplyv môže byť spôsobený rozsahom povinností a zníženým rozpočtom pre SPP ako celok. Nesúhlasíme však zatiaľ s tým, že sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie vzhľadom na zvýšenú úroveň environmentálnych ambícií – toto bude možné povedať až po celkovom nastavení a schválení jednotlivých nariadení týkajúcich sa SPP a následne jednotlivých strategických plánov, vrátane slovenského (environmentálne ambície môžu byť pozitívne, niektoré však zatiaľ len tak vyzerajú, ale v skutočnosti a v reálnej implementácii nemusia byť). Ako je navrhnuté aj v Hlave IV, článku 87 - nie je možné napr. argumentovať tým, že ak sa započíta 40 % priamych platieb do zdrojov pre ochranu klímy, aj to tej zmene klímy napomôže (najmä pri veľkých priemyselných živočíšnych podnikoch alebo pri intenzívnej produkcii biomasy a biopalív) - takýto prístup v minulosti kritizoval aj Európsky dvor audítorov (správa z roku 2016 “Doktrína týkajúca sa príspevkov z priamych poľnohospodárskych platieb do opatrení na klimatické zmeny, kt. chýba zdôvodnenie).