LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 86 – Pozitívne vnímame 30 % alokáciu z celkového príspevku z EPFRV na intervencie zamerané na riešenie osobitných environmentálnych a klimatických cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. d), e) a f) tohto nariadenia s výnimkou intervencií na základe článku 66. Nemyslíme si však, že toto % finančné alokovanie nahradí signifikantný škrt rozpočtu druhého piliera. Navrhujeme preto vyčleniť aspoň určité % z rozpočtu SPP v rámci oboch pilierov na opatrenia vedúce k ochrane životného prostredia a klímy, pričom tieto financie by mali smerovať ku špecifickým a vysoko kvalitným opatreniam a schémam odzrkadľujúcim špecifické podmienky v územiach. Najvhodnejšie riešenie by bolo, keby sa financie na znevýhodnené oblasti presunuli do prvého piliera a % finančná alokácia na opatrenia s osobitnými environmentálnymi a klimatickými cieľmi by v sebe nezahŕňali tieto platby. 
Z toho najmenej 10-15 miliárd ročne by malo byť určených na ochranu biodiverzity. Vnímame to tak, že napriek tomu, že boli zlepšené podmienky súčasného ozelenenia (tzv. greening) a tiež krížové plnenie, SPP by mala financovať aj potreby smerníc o biotopoch a o vtákoch (podpora sústavy Natura 2000) ako aj smernicu o vodách - preto si myslíme, že táto finančná položka nie je vysoká. Prijímateľmi týchto zdrojov by mali byť predovšetkým tí, ktorí hospodária v územiach Natura 2000 (vrátane lesných území), ak sa podieľajú na ochrane druhov či biotopov, pre ktoré boli tieto územia vyhlásené.