LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 68 – pre financovanie investícií je potrebné zabezpečiť určitú environmentálnu záruku v tom, že sa nebudú finančne podporovať také investície, kt. majú negatívny dopad na životné prostredie (napr. podpora zavlažovacích systémov v územiach, kde je nedostatok povrchovej alebo podzemnej vody a majú problémy s vodou období sucha) alebo budú využívať prírodné zdroje nad rámec ich udržateľného využívania. V súčasnej SPP sa takéto preventívne zabezpečenie nachádza a malo by sa týmto smerom aj ďalej pokračovať, nakoľko to slúži aj ako prevencia pred ďalšími negatívnymi vplyvmi na životné prostredie.