LP/2018/547 Riadne predbežné stanoviská k balíku legislatívnych návrhov pre Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020: Návrh nariadenia týkajúci sa strategických plánov SPP; Návrh nariadenia týkajúci sa financovania, riadenia a monitorovania SPP, ktorým sa zrušuje nariadenie EU 1306/2013; Návrh nariadenia týkajúci sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.07.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predbežnému návrhu) riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia týkajúceho sa spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, čl. 11 - Žiadame bližšie špecifikovať, ktoré ďalšie požiadavky bude SR pri rokovaniach o  čl. 11 (kondicionalita) považovať za vhodné vypustiť z Nariadenia. Z uvedeného nie je zrejmé, ktoré ďalšie normy a požiadavky môže MPRV SR považovať za normy a požiadavky, na ktoré nemá farmár priamy vplyv a dosah prostredníctvom svojej poľnohospodárskej činnosti a ktoré by SR prostredníctvom gestorského ÚOŠS teda žiadala vypustiť.